پذيرایی

 • نهارخوری

  طراحی واحد مسکونی ۲۴۰ متری- کارفرما جناب آقای تهرانی- محدوده پاسداران-گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • نهارخوری

  طراحی واحد مسکونی ۲۴۰ متری- کارفرما جناب آقای تهرانی- محدوده پاسداران-گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • نشیمن نئوکلاسیک

  طراحی واحد مسکونی ۲۴۰ متری- کارفرما جناب آقای تهرانی- محدوده پاسداران-گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • نشیمن نئوکلاسیک

  طراحی واحد مسکونی ۲۴۰ متری- کارفرما جناب آقای تهرانی- محدوده پاسداران-گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • پذیرایی نئوکلاسیک

  پذیرایی نئوکلاسیک- متراژ کل ۲۲۰ متر مربع – گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • پذیرایی نئوکلاسیک

  پذیرایی نئوکلاسیک -متراژ کل ۲۲۰ متر مربع – گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • نشیمن مدرن

  طراحی نشیمن مدرن-متراژ ۳۷ مترمربع گروه مهندسین رویال سازه پایدار
 • نشیمن مدرن

  طراحی نشیمن مدرن-متراژ ۳۷ مترمربع گروه مهندسین رویال سازه پایدار