نحوه اعمال بند 3-7 دفتر ضوابط و مقرارت طرح تفصیلی شهر تهران

فهرست مطالب

🔴 براساس دستور العمل مورخ 4/11/1401 معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران کلیه املاک با پهنهR (مسکونی) که در گذرهای به عرض 12 و کمتر از آن قراردارند و براساس ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر تهران تعداد 3 یا 4 طبقه مسکونی به آنها تعلق میگیرد میتواند درخواست افزایش طبقه از 3 به 4 و یا از 4 به 5 طبقه را به شهرداری منطقه ارائه نمایند املاک واقع در محور قرارگیری ملک از نظر تعداد طبقات و تهیه گزارش و تکمیل فرمت مربوطه جهت اخذ تصمیم نهایی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارسال خواهد گردید.