دریافت سند تفکیکی در منطقه 1

فهرست مطالب

سند ملکی تفکیکی چیست؟ در واقع هر گاه ملک بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی به قطعاتی تفکیک شود ، در صورتی که مالک یا افراد که سهیم در ملک هستند درخواست تفکیک بدهند، اداره ثبت بر طبق صورت مجلس تفکیکی به میزان سهم هر یک از مالکین اقدام به صدور سند ملکی تفکیکی می نماید.

مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی

شما زمانی می توانید ثبت تقاضای خود را مبنی بر دریافت صورت مجلس تفکیکی در اداره ثبت اسناد مطرح کنید که در ابتدا  گواهی پایان کار ساختمانی  را از شهرداری اخذ کنید و یا اگر عرصه بود نه اعیان ارائه نقشه تفکیکی زمین الزامی است.

بعد از مراجعه به شهرداری، شما بایستی به صورت کتبی درخواست خود را در اداره ثبت اسناد رسمی طرح کرده و از سردفتر مربوطه بخواهید که تقاضای شما را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام دارد.

بعد از اعلام تقاضا به اداره ثبت، رئیس اداره ثبت، دستور استعلام ملک بر اینکه در بازداشت یا توقیف است یا نه را داده و در صورت عدم توقیف ملک، به نماینده و نقشه بردار مربوطه دستور می دهد که به محل ملک مراجعه کرده و بررسی های لازمه جهت تطبیق نقشه تفکیکی ملک و پایان کار ساختمانی انجام دهد در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد و عدم تجاوز ملک به شوارع و حریم و املاک مجاور توسط کارشناس تایید شود صورت مجلس تفکیکی زمین یا ملک را اداره ثبت اسناد و املاک صادر کرده و به مالک ملک یا زمین، این حق را داده که بتواند برای هر قطعه به صورت جداگانه سند رسمی اخذ کند.

نکته : هزینه تفکیک بر مبنای ارزش معاملاتی روز تعیین شده و مالک ملک مشاعی یا اختصاصی را، ملزم به پرداخت می کند.

1. صورت مجلس تفکیکی چه زمانی از سوی مالک اخذ می شود؟

این سند زمانی اخذ می شود که مالک ملکی تصمیم دارد، مال غیر منقولی که با تفکیک کردن به قطعات کوچک تر تقسیم شده و نسبت به آن سند رسمی اخذ شده نماید به فروش بگذارد و یا با تفکیک، حصه خود را از سایر شرکا مال مشاعی جدا کند.

۲. مالک برای دریافت صورت مجلس تفکیکی باید چگونه اقدام کند؟

برای اخذ صورت مجلس تفکیکی مالک می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تقاضای خود را ثبت و از سردفتر تقاضا کند که خواسته او را به اداره ثبت اسناد و املاکی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده اعلام دارد.

مدارک لازم برای صورت مجلس تفکیکی :

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه گواهی پایان کار ساختمان و اسناد مالکیت

مراحل درخواست افراز ملک مشاع

 دعوای افراز با تقدیم دادخوست مطرح میشود و باید به طرفیت کلیه مالکین باشد.(عدم خاتمه عملیات ثبتی)

 درخواست افراز به اداره ثبت محل وقوع ملک داده میشود. به نماینده ثبت ارسال و توسط او بررسی میشود(خاتمه عملیات)

 پس از ارائه دادخواست یا درخواست، کارشناس، معاینه محل و سایر اقدامات توسط مرجع مربوطه انجام میگیرد و در صورتی که ملک قابل افراز باشد تصمیم اتخاذ میشود که قابل اعتراض است.

پس از قطعیت، متقاضی می تواند از صدور سند مالکیت  خود را درخواست نماید. اسناد اولیه ابطال و سند جدید تحریر می گردد و ابطال اسناد قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می گردد.

 مرجع صالح رسیدگی کننده به دعوای افراز ملک مشاع اگر عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد اداره ثبت اسناد و املاک اگر خاتمه نیافته باشد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح است.

مراحل تفکیک سند مشاع چیست؟

تفکیک سند مشاع هنگامی انجام می شود که هر یک از شرکا یا همه ی شرکا که دارای سهمی در یک سند هستند، بخواهند که سند مورد نظر را به صورت مجزا در آورند، به گونه ای که هر نوع تصرفی را که خواهان آن هستند، مثل وثیقه گذاشتن، بتوانند بر روی سند خود اعمال نمایند، از این رو در این مقاله مراحل تفکیک سند مشاع مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در عمل تفکیک سند مشاع، اعم از اینکه سند مشاع مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول باشد، سند به چند قسمت تقسیم می شود و از حالت مشاع خارج می گردد، تفکیک سند مشاع در ادراه ی ثبت انجام می شود که پس از تفکیک سند، هر یک از شرکا حق تصرف در سهم خود را دارند.

با توجه به اینکه سند مشاع مربوط به اموال منقول یا غیرمنقولی است که دارای چند مالک می باشد، لذا با تقاضای یکی از شرکا یا همه ی آنها که منجر به تقسیم مال می گردد، مال مربوطه مفروض نامیده می شود.

تفکیک سند مشاع :

۱ . هنگامی که قطعات مربوط به سهم هر شریک مشخص و تقسیم شد، جهت صدور سند مالکیت مفروض، سند اولیه در اداره ثبت باطل می شود و تقسیم نامه تنظیم می گردد.

۲ . پس از اتمام مرحله ی اول، صورت مجلس تفکیکی که در آن حدود مساحت هر قطعه  تقسیم شده مشخص می شود، تنظیم می شود و برای صدور سند مفروض به اداره ی ثبت و اسناد ارسال می گردد.

موارد غیر قابل افراز (تقسیم)

1- مواردی که به موجب قانون تقسیم ملک ممنوع شده باشد.

2- شرکاء ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم مطرح کرده باشند.

3- تقسیم متضمن از مالیات افتادن مال یک یا چند شریک شود.

4- اگر سند مالکیت متعارض  وجود داشته باشد.